Personlig assistans

Alla människor har rätt till ett värdigt och innehållsrikt  liv och ska ges delaktighet i samhället. Med engagemang och kunskap vill vi verka för god livskvalitet för den assistansberättigade. Trygghet och integritet ska garanteras i alla situationer, vare sig det gäller delaktighet i samhället eller i det privata livet där de personliga preferenserna råder. God assistans bygger på gott bemötande från personal och ingående förståelse och kunskap om funktionsnedsättningen. För oss är det viktigt att gemenskap och glädje råder i assistanssituationen.

Vi arbetar för att skapa förståelse kring autismspektrumtillstånd och de möjligheter samt problematik målgruppen möter i dagligt liv. Därför vet vi att den personliga assistansen måste ges utifrån individuella behov och förutsättningar.

 

Vem har rätt till personlig assistans? I LSS-lagen (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) står vem som har rätt till personlig assistans:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med:

 • Personlig hygien
 • Måltider
 • Klä av och på sig
 • Att kommunicera med andra
 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade

 

Vi vill ge trygg och bra personlig assistans och service utifrån den enskildes individuella önskan och unika assistanssituation. Det gör vi genom att:

 

 • Garantera den enskilde inflytande och självbestämmande över assistansen och de olika assistanssituationerna.
 • Att vara lyhörda och flexibla för den assistansberättigade och försöka förstå tillvaron utifrån den assistansberättigades perspektiv.
 • Verka för den assistansberättigades personliga integritet.
 • Tillgodose omsorg och aktiviteter utifrån den enskildes önskan, möjlighet och villkor.
 • Den enskilde erhåller ett genuint, inkännande bemötande med god omvårdnad och kompensera funktionsnedsättningen.
 • Hålla hög kunskapsnivå om funktionsnedsättningen. Vår personal får kontinuerlig extern professionell handledning och fortbildning för att på bästa sätt kunna möta kundens behov.
 • Fånga upp kunskap och erfarenheter från anhöriga eller företrädare med god kännedom om den enskilde.
 • Hålla kontinuitet i personalgruppen.

IMG_1227IMG_1305